SPEED X QUALITY

ABOUT

       บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด เกิดจากการร่วมทุนกันระหว่างกลุ่มผู้บริหารและบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)        เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง กลุ่มผู้บริหารและบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งแต่เดิมบริษัทเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2016 และเริ่มดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017 โดยในบัจจุบันบริษัทให้บริการทางด้าน Software Development , Software Testing และ Data Integration แบบครบวงจร

SERVICE

Software Testing

 • ให้การทดสอบซอฟต์แวร์ครบวงจรทั้ง Manual Testing, Automation Testing, Performance/Load Testing, และ 24/7 Testing

 • Manual Testing
  จะเป็นการทดสอบในเชิง Functional ที่ครอบคลุมการทำงานทั้งหมดที่เป็นไปได้ของระบบ

 • Automation Testing
  เป็นการใช้ Tool เพื่อช่วยให้การทดสอบซอฟต์แวร์สามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 • Performance Testing
  ให้บริการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • 24/7 Testing
  ให้บริการทดสอบ UX ของผลิตภัณฑ์โดยทดสอบกับอุปกรณ์จริง กลุ่มผู้ใช้จริง ในสถานการณ์จริง

 • นอกจากนี้บริการ 24/7 Testing
  ยังทำให้เราทราบปัญหาที่เกิดขึ้น บน Production ก่อนที่ผู้ใช้จริงงานจะทราบ

Software Development

 • ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Mobile Application, Web Application
  หรือ Desktop Application
  โดยไม่จำกัดเทคโนโลยี

 • และในปัจจุบันเรามี Skill ในเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายเช่น JAVA, PHP, Go, Node.js, React, Android, iOS, AngularJS, Vue.js, .NET เป็นต้น

Outsourcing

ให้บริการจัดหาบุคลากรทางด้าน IT ตาม Skill ต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

R&D

 • ให้บริการ R&D ในหลายๆด้าน โดยในปัจจุบันเราให้ความสนใจ
  ในด้านต่างๆ อันได้แก่
   Augmented Reality(AR), Virtual reality (VR), 

 •  Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), และ Process Automation

Digital Information

ให้บริการที่ครอบคลุมทางด้าน Digital Information อันประกอบไปด้วย Bl: Tableau, Power Bl SQL DEV: Oracle, Teradata ETL: DataStage

Digital Transformation

ให้บริการด้าน Digital Transformation โดยร่วมลงทุนหรือ แบ่งส่วนแบ่งรายได้ กับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความสนใจที่จะนำ IT เข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ

PRODUCT

XIMPLER

Moblie Automation Testing Tools

เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบระบบของอุปกรณ์จริงโดยอัตโนมัติ ที่สามารถทำการทดสอบพร้อมกันบนอุปกรณ์ต่างๆได้ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการทำ Compatibility Testing และ Regression Testing

DOWNLOAD DETAIL

DAILY JOB

Moblie Application

เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้องค์กรที่มีพนักงานรายวันขนาดใหญ่สามารถจัดการกับข้อมูลพนักงานที่มากมายมหาศาลได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบจัดการพนักงาน

DOWNLOAD DETAIL

HOLD CARE

Moblie Application

เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ลูกหลานสามารถดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะดูแลทั้งด้านสุขภาพร่างกายรวมไปถึงการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินต่างๆ

DOWNLOAD DETAIL

OUR CLIENT

ACTIVITIES

CAREER

Software Tester

Job Description:
• Design test case and implement system test
• Record/analyze test result and provide feedback to development team
• Perform reporting the defect to the bug tracking system
• Co-ordinate with Developers , SA, and PM to solve software error
• Develop project-related documents such as user acceptance test document and user manual
• Coordinate and facilitate the User Acceptance Test
• Create automate test script

Qualifications:
• Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science or related field
• 0-3 years’ experience in Software Testing for Junior
• Minimum 3 years’ experience in Software Testing for Senior
• Knowledge of SQL Statement, Store Procedure, Query and Oracle PL/SQL is a plus
• A proactive, team player with ability to work in dynamic environments
• Able to work on site
• Experience in Automation Testing and/or Holding ISEB/ISTQB would be a plus
• Good Thai and English communication skills (Japanese is a plus)
• Thai Nationality Only

หากสนใจยื่น Resume มาได้ที่ play@playtorium.co.th

Software Developer

Job Descriptions:
• Develop high-quality software by producing clean, efficient code to address customer business requirements
• Ensure functionality, security and performance of software system
• Perform unit testing
• Debug and refactor code
• Collaborate with internal and external teams to fix and improve software

Qualifications:
• Bachelor’s degree in Computer Science or Computer Engineering.
• Experienced or Interested in software development and coding in various languages (Golang, Node.js, Vue.js, Redux, React, Angular, MongoDB, .NET, JAVA, PHP, iOS, Andriod)
• 0-3+ years’ experience in software development
• A technical mindset with great attention to detail
• Sense of ownership,Service mind and Professional
• Good Thai and English communication skills (Japanese is a plus)
• Thai Nationality only

หากสนใจยื่น Resume มาได้ที่ play@playtorium.co.th

Business Intelligence/Data Engineer

Job descriptions:
• Work with clients and business analysts to provide end-to-end Business Intelligence solution ranging from data/system integration to analytical dashboard reporting by utilizing large structured and unstructured data from a variety of different sources.
• Participate in the full development life cycle from design, implementation and testing, to documentation, delivery, training, support, and maintenance for data services, analytics, reporting and data science solutions.
• Collaborate with senior members and business analysts to design and build data-integration solutions by developing source-target mapping specifications based on the business requirements.
• Select and integrate any Big Data tools and frameworks required to meet client's business and technical requirements.
• Work with clients and business analysts to design and develop analytical dashboard as requested.
• Implement data ingestion routines both real time and batch using best practices in data modeling, ETL/ELT processes in support of the requirements on both data warehouse and data lake platform and validate that they meet client's business and technical specifications.
• Create visualizations and reports for requested projects.
• Tackle code problems and data-related issues.
• Conduct unit testing and troubleshooting.
• Keep up to date with new newest trends and technologies in the analytics platforms, data integration, business intelligence tools and big data ecosystem to generate innovative ideas to solve business challenges and share expertise with the team.
• Exhibit superior attention to detail and pride in high quality deliverable.
• Handle other duties as assigned.

Qualifications:
Required qualifications
• Bachelor's or master’s degree in computer engineering/science, information system, statistics, mathematics, economics, finance, data science or other related fields.
• 0 - 2 years working experience responsible for database admin or data integration developer.
• Proficiency in SQL query usage to support investigation and analysis.
• Experience in one of the programming languages such as Python, Java, Scala, Bash, Ruby and any other language to solving data problems.
• Good knowledge of data modeling, and data warehousing.
• Sufficient knowledge in ETL concept, design and development.
• Eager to earn new technology deeply and quickly.
• Attention to detail.
• Very open-minded (eager to ask for comments/suggestions).
• Have a can do and will do attitude.

Preferred qualifications
• Experience in developing ETL processes on either structured data warehouse or unstructured data lake.
• Experience in designing data model/working with relation databases; i.e. Oracle, IBM DB2, MySQL, SAP, and MS SQL Server.
• Good understanding of database management systems, online analytical processing (OLAP) and ETL (Extract, transform, load) framework
• Background in Data Mining.
• Be able to use other statistical programming languages such as R, SAS, MATLAB, STATA, etc.
• Experience with some of the data integration tools such as SAS DI, IBM DataStage, etc.
• Experience with Big Data tools; Hadoop, Hive, Spark, Kafka, or related big data technologies.
• Experience with BI technologies: Microsoft Power BI, Oracle BI, Tableau, Pentaho, etc.
• Experience with Stream Processing systems: Storm, Spark-Streaming, etc.
• Experience in Machine Learning related projects: Natural Language Processing, Knowledge/Text Analytic, etc.
• Experience with automation and CI/CD.
• Have experience working on a scrum team in an agile environment

หากสนใจยื่น Resume มาได้ที่ play@playtorium.co.th

UX/UI Designer

Responsibilities of the job include:
• Consulting product owner and developers about design requirements
• Clarifying and solving design issues
• Producing sketches and sample designs
• Testing product designs using models, prototypes
• Preparing product related presentation

Qualifications:
• Bachelor’s Degree in related field
• Demonstrated written and verbal communication skills
• Passion for technology
• Creativity/thinking out of the box
• Multitasking
• Result-oriented

หากสนใจยื่น Resume มาได้ที่ play@playtorium.co.th

System Analyst

Job Description:
• Lead project team member to deliver quality product.
• Analyzes and designs application systems encompassing the development, modification and translation of user requirements.
• Assists in conducting feasibility studies and cost benefit analysis.
• Conducts analysis on user requirement and existing system work flows and procedures.
• Assists users by providing training and clarification.
• Documents the detailed systems design specifications.

Qualifications:
• Bachelor’s degree in Computer Engineering or Computer Science and/or Master's degree business or Computer science
• At least 3 years’ experience in software development project. (Senior)
• At least 5 years’ experience in software development project. (Team leader)
• Knowledge of technologies and the System Development Life Cycle.
• Object oriented analysis and design methodologies using UML.
• Strong experience in user requirements gathering, analysis and design by creating software specification documents.
• Strong analytical and problem solving skills.
• Experience in project team management.
• Self-motivated with the ability to prioritize, meet deadlines, and manage changing priorities.
• Good communication and relationship, good team working.
• Thai Nationality Only

หากสนใจยื่น Resume มาได้ที่ play@playtorium.co.th

Solution Architect - Mobile application

Job Description:
• Design, develop and execute software solutions to address customer business requirements.
• Define all aspects of development from appropriate technology and workflow to coding standards.
• Provide technical guidance and coaching to software developers.
• Evaluate and recommend tools, technologies and processes to ensure the highest quality.
• Ensure software meets all requirements of quality, security, modifiability, extensibility etc.

Qualifications:
• Bachelor’s degree in Computer Science or Computer Engineering.
• 5+ years’ experience in software development.
• Experience in software development and coding in various languages (Mobile application - Native and Cross platform).
• Broad and extensive knowledge of the software development process and its technologies.
• Knowledge of architectural styles and design patterns.
• Be technically-inclined, a great problem-solver, and possess excellent interpersonal relationship skills.
• Experience working on complex software projects.
• Understanding of software quality assurance principles.
• A technical mindset with great attention to detail.
• Good Thai and English communication skills (Japanese is a plus).

หากสนใจยื่น Resume มาได้ที่ play@playtorium.co.th

Software Development Manager

Job Description:
• Incorporate company procedures and policies in operations of Software Development business unit.
• Monitor and review project activities and ensure its completion within scheduled time and budget.
• Manage business activities focusing on financial and strategic growth of business unit.
• Engage with the customers and interpret of their needs to prospective products and services.
• Develop, manage and prepare best software development services.
• Guide, coach and mentor software developers.
• Provide project management and technical leadership for every aspect of software.
• Report to Managing Director.

Qualifications:
• Bachelor ’s Degree in Computer Engineering, Computer Science or related field.
• Master’s Degree in Computer Engineering, Computer Science or Business Management is a plus.
• Minimum Seven years work-related experience in Software Development or Consulting fields.
• Experience in Banking, Financial services and Insurance industry.
• Proven ability to motivate teams to achieve high standards and accomplish set outcomes.
• Experience in multinational or consulting company would be an advantage.
• Work smart and result oriented.

หากสนใจยื่น Resume มาได้ที่ play@playtorium.co.th

Sales Executive

Job Description:
• Sell services and products by establishing contact and developing relationships with prospects
• Maintain relationships with clients by providing support, information, and guidance; researching and recommending new opportunities
• Negotiate contract terms and close sales by agreeing conditions
• Generate documents related to sales

Qualifications:
• Bachelor’s Degree in related field
• At least 1 year of experience as IT Sales Executive or related position (For Sales Executive)
• Have strong relationships with clients (For Sales Executive)
• New Graduate Are Welcome for Sales Trainee
• Knowledge or experience in software development would be a big plus
• Pleasant personality
• Self motivated, energetic and fast learner
• Able to work individual with all level
• Good command of English in speaking and listening skill
• Good command of Japanese in speaking and listening skill would be a big plus

หากสนใจยื่น Resume มาได้ที่ play@playtorium.co.th