นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จํากัด (ซึ่งหมายความถึง บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ให้บริษัทให้บริการในปัจจุบัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่จะให้บริการในอนาคต) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”) จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแจ้งให้คุณ, ผู้ใช้บริการ, ร้านค้าที่ใช้บริการของบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ผู้ใช้บริการ”) ทราบถึงขอบเขตวิธีการที่บริษัทฯใช้รวบรวมจัดเก็บ ตลอดจนเข้าถึงและจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับทางบริษัทฯ เมื่อผู้ใช้บริการได้เปิดใช้การบริการกับทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ทำความเข้าใจ, ตกลง และยอมรับ ตลอดจนยินยอมปฏิบัติตามนโยบายเปิดเผยความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯและยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้บริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร และนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ

อนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะไม่ถูกเก็บรวบรวม, เปิดเผย, ทำให้แพร่หลาย หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบแล้ว เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หรือมีกฎหมายบัญญัติเป็นการอื่น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทฯจะเก็บข้อมูลต่างๆ (ซึ่งรวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังนี้

ก.ข้อมูลบนบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นที่ออกโดยราชการ เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ฯลฯ

ข.ลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น สถานภาพ ข้อมูลชีวภาพ (Biometrics)

ค.ที่อยู่ที่จดทะเบียนไว้ในทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบัน รวมถึงพิกัดตำแหน่งของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ง.ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหรือการทำงาน

จ.ข้อมูลที่จำเป็นในการติดต่อผู้ใช้บริการ เช่นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และอีเมล ฯลฯ

ฉ.ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน เช่น บันทึกรายการธุรกรรมที่ทำผ่านระบบโมเดิร์นเพย์ และชิวเพย์ หรือบริการอื่นๆของบริษัทฯ ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีเงินฝากและข้อมูลอื่นๆของธนาคารหรือสถาบันทางการเงินที่ผู้ใช้บริการมีอยู่ ฯลฯ

ช.ข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ผู้ใช้บริการทำธุรกรรมกับทางบริษัทฯ

ซ.ตัวอย่างลายเซ็นของผู้ใช้บริการ

ฌ.ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้บริการของทางบริษัทฯ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ เครื่องPOS (Point of Sale) รวมถึง หมายเลขประจำเครื่อง (Unique Device Identifier) และหมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP address) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ใช้บริการ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตำแหน่งที่อยู่ คุกกี้ (cookie)

ญ.ข้อมูลอื่นใดที่ระบุไว้ในข้อตกลงการให้บริการกับบริษัทฯ หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ ในการตรวจสอบและปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ เพื่อความจำเป็นในการขอข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากบริการพื้นฐานของบริษัท หรือกรณีเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนพื้นฐานต่างๆ ภายใต้กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยบริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ก่อนหรือขณะที่จะมีการดำเนินการดังกล่าว

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ภายใต้ฐานตามกฎหมายและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ก.เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอ ของผู้ใช้บริการก่อนเข้าทำสัญญา รวมถึง ความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งผู้ใช้บริการเป็นคู่สัญญา แต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • การพิจารณาคำขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการผลิตภัณฑ์ที่ให้บริษัทฯให้บริการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่จะให้บริการในอนาคต
  • การให้บริการช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามข้อมูล ตอบรับคำร้องขอ รับข้อมูลข่าวสาร หรือเพื่อการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการ
  • การพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
  • การประมวลผลข้อมูลเพื่อให้บริการ หรือการอื่นใดที่จำเป็นในการให้บริการที่ดีที่สุดจากบริษัทฯ
 • ข.เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักปฏิบัติ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่ออกโดยหน่วยงานตามกฎหมายหรือที่มีอำนาจกำกับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น โดยบริษัทฯอาจนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน/ภายนอก หน่วยงานราชการ หรือบุคคลนิติบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายการดำเนินการตรวจสอบตัวตนเพื่อหาข้อเท็จจริง (KYC/CDD) ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • ค.เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข่าวสาร หรือข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย หรือข้อเสนอเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์, สินค้า และบริการใดๆ หรือเพื่อการเก็บ และใช้ข้อมูลเพื่อการสถิติหรือศึกษาวิจัย วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูล หรือเพื่อจัดการความต้องการทางธุรกิจของบริษัทฯ, คู่ค้าของบริษัทฯหรือบริษัทในเครือตลอดจนวัตถุประสงค์อื่นใดที่บริษัทฯเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทฯทำการตรวจสอบ และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลใดๆ และ/หรือนิติบุคคลอื่นใด ซึ่งรวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลอื่นที่มีสัญญาการคุ้มครองข้อมูลผูกกับบริษัทฯ โดยผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากบริษัทฯ
 • ง.เพื่อการป้องกันอาชญากรรมและการฉ้อโกง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบและเครือข่ายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้หากมีการดำเนินการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อื่นๆนอกเหนือจากนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบในภายหลัง

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล

บริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆระหว่างการดำเนินการสมัครเพื่อขอใช้บริการหรือเก็บระหว่างการใช้บริการกับทางบริษัทฯ

 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

บริษัทฯจะเก็บข้อมูลตลอดระยะเวลาที่มีการใช้บริการ หรือจนกระทั่งมีการยกเลิกบริการ ทั้งนี้อาจเก็บรวบรวมไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดไว้ เช่น ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูล ให้กับบุคคลที่สาม หรือยินยอมให้บุคคลที่สามกระทำการดังกล่าว ยกเว้น

 • ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลหรือเมื่อบริษัทได้รับแจ้งให้ตรวจสอบธุรกรรมที่เข้าข่ายทุจริตจากผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการหรือลูกค้า
 • การเปิดเผยให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ ที่ปรึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
 • บริษัทฯได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้เปิดเผย
 • การเปิดเผยให้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด ที่บริษัทจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • การเปิดเผยให้แก่นิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทฯเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์กับบริษัทฯ รวมถึงผู้ให้บริการอื่นๆ ที่มีอำนาจดำเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น ผู้ให้บริการภายนอก สถาบันทางการเงิน หรือคู่ค้าอื่นใดของบริษัทฯ
 • ผู้รับโอนธุรกิจ/กิจการ ในกรณีที่บริษัทฯมีการควบรวม โอน ขาย ทรัพย์สิน และ/หรือกิจการทั้งหมด หรือแต่บางส่วน

ารรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทฯจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับความปลอดภัยตามหลักมาตรฐาน สากลตลอดเวลา บริษัทฯจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีหน้าที่ตามกฎหมาย รักษาซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกจารกรรมด้วยวิธีใดๆ เช่นการจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะระบบ (Hacking) ขโมย สำเนา หรือทำลายฐานข้อมูล ทำลายรหัสลับส่วนตัว หรือการจารกรรมทางเอกสาร หรือวิธีการอื่นใดซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือการสูญหายทางข้อมูลอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือการกระทำอื่นใดที่มิได้กระทำโดยบริษัทฯ บริษัทฯมีสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆอันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว

ภาษา

การแปลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใดก็ตาม มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของท่านเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาใดๆที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาไทย ให้ยึดข้อความตามภาษาไทยเป็นหลัก

 

สิทธิของผู้ใช้บริการในจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการส่งมาให้บริษัทฯ โปรดติดต่อทางอีเมลที่ dpo@playtorium.co.th หรือติดต่อที่หมายเลข 02-821-7877 ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ